Miot H – GAGA ze Skolnitego oraz TAKKO Pöttmes > Hermes