Porozumienie pomiędzy ZKwP a PZŁ z dnia 29.11.2011 r. – przeczytajmy uważnie jego treść

Pod koniec listopada 2011 r. Polski Związek Łowiecki oraz Związek Kynologiczny w Polsce podpisały porozumienie dotyczące ich współpracy w zakresie kynologii łowieckiej. Porozumienie to daje prosty ale jednocześnie czytelny zapis o podziale kompetencji pomiędzy tymi organizacjami. Tekst porozumienia znajduje się co prawda od dawna na stronie ZG PZŁ ale wielokrotnie spotykałem się z osobami nie znającymi tego zapisu, stąd warto popatrzyć spokojnie na te ustalenia. Co dla mnie jest ważne;

– autorzy porozumienia jednoznacznie zapisali, że organizatorem prób i konkursów dla psów myśliwskich jest PZŁ. Zapis oczywisty ale jak życie pokazuje nie dla wszystkich. Zapis ten należy też czytać jako deklarację, że oceną użytkowości psów ras myśliwskich zajmuje się jedynie PZŁ, z wszystkimi z tego wynikającymi skutkami, między innymi prawem do przyznawania certyfikatów użytkowości łowieckiej. Ten rozdział kompetencji, aczkolwiek jednoznacznie wynikający z obowiązującego w Polsce prawa, został potwierdzony i powinien przeniknąć do codziennej praktyki obu związków,

– w ramach tego porozumienia Polskiemu Związkowi Łowieckiemu przysługuje też prawo do przygotowywania i wyłaniania kandydatów na asystentów prób pracy. Zapisano również wyraźnie, że osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień sędziego pracy muszą być członkami PZŁ. W drugą stronę podjęto zobowiązanie, że w imprezach kynologicznych organizowanych przez PZŁ mogą brać udział tylko myśliwi-członkowie ZKwP.

– zarządzający Polskim Związkiem Łowieckim zadeklarowali wolę zwiększenia wykorzystania rasowych psów w łowiectwie oraz zobowiązali się do informowania partnerów ze Związku Kynologicznego o podjętych działaniach w tym zakresie.

Warto zajrzeć do pokazanego poniżej pełnego tekstu porozumienia które jest bardzo dobrym punktem wyjścia do budowania zasad rozwoju kynologii łowieckiej w Polsce na europejskim poziomie.