HERA ze Skolnitego – uzupełniono dokumenty 28.04.2018

Uzupełniono dokumenty – zkousky vloh V.Albrechtice/Czechy 28.04.2018