Uzupełniono dokumenty GAGA ze Skolnitego – dyplom i karta oceny Regionalny FT Grodzisko Górne 18.04.2015

Uzupełniono dokumenty GAGA ze Skolnitego – dyplom i karta oceny Regionalny FT Grodzisko Górne 18.04.2015