Klemann 2016 V1-V5 TAKKO drugi z lewej [Oczekujemy na miot GAGA ze Skolnitego (Gapa) oraz TAKKO Pöttmes – termin – początek maja]

Klemann 2016 V1-V5 TAKKO drugi z lewej